Lubelska 59

Crossfit Ciężarownia

Górna 6

Siłownia Cardio

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Klub „GryFit” Siłownia & Fitness z siedzibą ul. Lubelska 2, 24 -100 Puławy, NIP 716 183 00 64

Klub „GryFit” jako administrator danych dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić dane osobowe.

Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług na postawie Państwa zainteresowania naszą ofertą.
  • W celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • W celu wystawienia dokumentów księgowych

Kategorie danych, które przetwarzamy

  1. Podstawowe dane identyfikacyjne – imię i nazwisko dotyczy biletów wejść (karnetów), nr telefonu oraz adres email
  2. Dane niezbędne do wystawienia faktury VAT zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy o VAT
  3. Dane dotyczące przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z zajęć fitness oraz siłowni

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (biuro podatkowe)

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usługi a ponadto przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji oraz przez okres wskazany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisach podatkowych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wzniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pani/Pana zgody.

Prawo wniesienia skargi

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Klub GryFit Siłownia & Fitness

Lubelska 2 Galeria Zielona II p.

24 -100 Puławy

Tel. 81 886 12 36  kom. 512 383 111

www.gryfit.pulawy.pl

mglos@gryfit.pulawy.pl