Lubelska 59

Crossfit Ciężarownia

Górna 6

Siłownia Cardio

Regulamin Klubu „GryFit” Siłownia & Fitness

 

W Regulaminie Klub „GryFit” Siłownia & Fitness zawarte są informację dotyczące świadczenia usług przez Klub „GryFit” Siłownia & Fitness w tym także usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

Regulamin świadczenia usług przez Klub „GryFit” Siłownia & Fitness

Zakres usług:

 1. Klub „GryFit” Siłownia & Fitness z siedzibą w Puławach przy ulicy Górna 6b zwany dalej Klubem, świadczy usługi związane z poprawą kondycji fizycznej na rzecz Klientów oraz Członków Klubu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Dane rejestrowe firmy: NIP 716 183 00 64, Regon: 060070459

Definicje:

 1. Członek Klubu – osoba korzystająca z usług oferowanych przez Klub „GryFit” Siłownia & Fitness, która zakupiła Karnet.
 2. Klient – osoba korzystają z usług Klubu na podstawie wykupionego wejścia jednorazowego lub osoba korzystająca z umów partnerskich, a także osoba korzystająca z usług Klubu na podstawie akcji promocyjnych lub konkursowych.
 3. Panel Klienta – system online umożliwiający nabywanie karnetów, rezerwację wejść na zajęcia, statystyki wejść oraz podgląd na aktywne karnety itp.
 4. Cennik – w cenniku określone są rodzaje karnetów oraz ceny obowiązuje przy zakupie karnetów lub wejścia jednorazowego. Cennik dostępny jest na stronie internetowej Klubu: gryfit.pulawy.pl oraz w recepcji Klubu
 5. Karnet – karta wydawana Członkowi Klubu, na podstawie której może korzystać z usług Klubu. Karnet może zostać zakupiony w Recepcji Klubu lub online za pośrednictwem Panelu Klienta. Ceny karnetów i rodzaje karnetów są określone w cenniku.
 6. Wejście jednorazowe – prawo do korzystania z usług Klubu po wniesieniu opłaty jednorazowej określonej w cenniku.

Zasady korzystania z usług Klubu:

 1. Klub otwarty jest całodobowo
 1. Podstawą do uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnego Karnetu lub uiszczenie jednorazowej opłaty oraz podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia i zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
 2. Pracownik Klubu w celu weryfikacji tożsamości Członka Klubu, może zażądać okazania dowodu tożsamości.
 3. Osoby poniżej 18 lat mogą korzystać z siłowni tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
 4. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym.
 5. Osoby korzystające z siłowni nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 6. Na teren siłowni zabrania się wnoszenia alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających oraz środków dopingujących.
 7. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 8. Ćwiczący powinni mieć ze sobą ręcznik, ubranie i buty treningowe na zmianę.
 9. Na sali treningowej ćwiczący nie powinni przeszkadzać innym, rozrzucać sprzętu, zachowywać się nieprzyzwoicie, stosować niecenzuralnych słów. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag pracowników Klubu oraz dostosować się do wymogów sanitarnych.
 10. Wejścia do Klubu są rejestrowane. W związku przed rozpoczęciem treningu, należy przekazać karnet do Recepcji w celu otrzymania kluczyka do szafki.
 11. Każdy z uczestników zajęć powinien na czas treningów zamykać swoje rzeczy osobiste w szafce. Za rzeczy pozostawione na zewnątrz szafki, klub nie odpowiada. Przedmioty wartościowe powinny zostać zdeponowane w Recepcji.
 12. Po zakończeniu ćwiczeń należy oddać kluczyk i odebrać karnet. Czas ćwiczeń nie powinien przekroczyć dwóch godzin.
 13. Podczas ćwiczeń w siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy.
 14. Nie jest dopuszczalne wykonywanie ćwiczeń leżących bez podłożonego pod głowę ręcznika
 15. Po zakończeniu ćwiczenia należy poskładać po sobie sprzęt z którego się korzystało.
 16. Każdy początkujący ma obowiązek zgłosić się do Instruktora siłowni w celu zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa korzystania z urządzeń i sposobem wykonywania ćwiczeń.
 17. Ćwiczenia z wolnymi ciężarami z wykorzystaniem dużego obciążenia mogą być wykonywane jedynie przy asekuracji minimum jednej osoby.
 18. W przypadku złamania lub zagubienia kluczyka od szafki należy uiścić opłatę w wysokości 10zł.
 19. Klub „GryFit” Siłownia & Fitness może być zamknięty w niedziele i święta

Dane osobowe:

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Klub „GryFit” Siłownia & Fitness z siedzibą ul. Górna 6b, 24 -100 Puławy, NIP 716 183 00 64

Klub „GryFit” jako administrator danych dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić dane osobowe.

Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług na postawie Państwa zainteresowania naszą ofertą.
 • W celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • W celu wystawienia dokumentów księgowych

Kategorie danych, które przetwarzamy

 1. Podstawowe dane identyfikacyjne – imię i nazwisko dotyczy biletów wejść (karnetów), nr telefonu, adres e-mail
 2. Dane niezbędne do wystawienia faktury VAT zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy o VAT
 3. Dane dotyczące przeciwskazań zdrowotnych do korzystania z zajęć fitness oraz siłowni

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usługi a ponadto przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji oraz przez okres wskazany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisach podatkowych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wzniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pani/Pana zgody.

Prawo wniesienia skargi

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Klub „GryFit” Siłownia & Fitness

Z dnia 01.03.2022

Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Klub „GryFit” Siłownia & Fitness poprzez wykorzystanie serwisu aplikacji online działającej pod adresem: https://gryfit.gymmanager.io/User/Login

DEFINICJE

 1. Członek Klubu – osoba korzystająca z usług oferowanych przez Klub „GryFit” Siłownia & Fitness, która zakupiła Karnet.
 2. Klient – osoba korzystają z usług Klubu na podstawie wykupionego wejścia jednorazowego lub osoba korzystająca z umów partnerskich, a także osoba korzystająca z usług Klubu na podstawie akcji promocyjnych lub konkursowych.
 3. Panel Klienta – system online umożliwiający nabywanie karnetów, rezerwację wejść na zajęcia, statystyki wejść oraz podgląd na aktywne karnety itp.
 4. Cennik – w cenniku określone są rodzaje karnetów oraz ceny obowiązuje przy zakupie karnetów lub wejścia jednorazowego. Cennik dostępny jest na stronie internetowej Klubu: gryfit.pulawy.pl oraz w recepcji Klubu
 5. Karnet – karta wydawana Członkowi Klubu, na podstawie której może korzystać z usług Klubu. Karnet może zostać zakupiony w Recepcji Klubu lub online za pośrednictwem Panelu Klienta. Ceny karnetów i rodzaje karnetów są określone w cenniku.
 6. Wejście jednorazowe – prawo do korzystania z usług Klubu po wniesieniu opłaty jednorazowej określonej w cenniku.
 7. Okres rozliczeniowy – okres, na jaki został wykupiony Karnet.
 8. Okres obowiązywania Karnetu – okres równy okresowi rozliczeniowemu lub okres powiększony o czas wynikający z zawieszenia Karnetu.
 9. Konto – zbiór zasobów i uprawnień w ramach wewnętrznego systemu przypisanych konkretnemu Klientowi.
 10. Operator Systemu Płatności – podmiot, z którym Klub podpisał umowę w celu umożliwienia Klientom dokonywania płatności wynikających ze świadczonych przez Klub „GryFit” Siłownia & Fitness usług

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Klub świadczy drogą elektroniczną na rzecz Członków Klubu oraz Klientów usługi polegające na możliwości zakupu karnetu lub wejścia jednorazowego online.
 2. Członek Klubu lub Klient chcąc korzystać z usług Klubu „GryFit” Siłownia & Fitness, zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Regulaminu Klubu, jak również ponosi odpowiedzialność za składane oświadczenia w związku z zakupem karnetu lub wejścia jednorazowego. Szczegółowe warunki korzystania z usług Klubu określa Regulamin Klubu.
 3. Panel Klienta ma na celu umożliwienie rejestracji Członków Klubu, zarządzanie przez Członków swoim Kontem, zakupu karnetu , dokonywania płatności w związku ze świadczonymi przez Klub usługami.

PLIKI COOKIES

Informacje na temat plików „cookies” zawiera Polityka Prywatności dostępna na Stronie internetowej.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Członek Klubu lub Klient, w celu prawidłowego korzystania z usług Klubu „GryFit” Siłownia & Fitness z wykorzystaniem Panelu Klienta,  powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniające następujące, minimalne wymogi:

 1. połączenie z siecią Internet;
 2. system  operacyjny z  rodziny  Windows,  Linux,  OSX,  Android  lub iOS  w  wersji wspieranej   przez   producenta z uruchomionym  środowiskiem  graficznym  i z zainstalowanym ekranem o rozdzielczości 1024 x 768 ppi;
 3. przeglądarką w stabilnej wersji wspieranej wersji, w trybie graficznym, posiadającą  włączoną  obsługę  JavaScript  i obsługującą  zapytania  typu  CORS  z rodziny: Chrome, Firefox, Safari, Edge.
 4. W przypadku korzystania przez Członka Klubu lub Nowego Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w pkt.2, Klub nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Panelu Klienta i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.
 5. Klub zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmian parametrów technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Panelu Klienta, wyglądu strony internetowej, zmiany interfejsu Panelu Klienta. Zmiany te nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpływają na rodzaj i zakres świadczonych drogą elektroniczną usług.
 6. Ze względów bezpieczeństwa Klub zastrzega sobie prawo przerwania połączenia z Członkiem Klubu lub Klientem po upływie czasu nie krótszym niż 30 sekund od chwili dokonania przez Członka Klubu lub Klienta ostatniej czynności przy wykorzystaniu Panelu Klienta.
 7. Świadczenie przez Klub usług drogą elektroniczną polegających na możliwości dokonania zakupu karnetu, uiszczenia innych opłat, zarządzania kontem Członka Klubu, jest bezpłatne, chyba że dla danej czynności przewidziano obowiązek uiszczenia opłaty. Wysokość opłat określa obowiązujący w Klubie cennik usług.
 8. Zakazane jest dostarczanie przez Członka Klubu oraz Klienta treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia strony internetowej oraz Panelu Klienta. W razie uzyskania przez Klub zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Członka Klubu lub Klienta, Klub może uniemożliwić dostęp do tych danych. Klub nie ponosi odpowiedzialności względem Członka Klubu lub Klienta za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści opisanych w zdaniu pierwszym.
 9. Klient oraz inni użytkownicy mogą korzystać z usług anonimowo, chyba że właściwość danej usługi wymaga podania określonych danych osobowych. W przypadku jednak niedozwolonego skorzystania z usług (tj. niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa) Klub ma prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych użytkowników w zakresie niezbędnym do ustalenia ich odpowiedzialności. Klub powiadomi Klienta,  oraz innych użytkowników o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
 10. Do świadczenia usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z Panelu Klienta po zaakceptowaniu Regulaminu Klubu.
 11. Regulamin Klubu jest udostępniony za pośrednictwem Strony internetowej w formie umożliwiającej jego odzyskanie, odtworzenie, utrwalanie, w szczególności Regulamin Klubu może być zapisany na dysku i wydrukowany.
 12. Członek Klubu, Klient oraz inny użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną. W przypadku opuszczenia strony internetowej lub Panelu Klienta, świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli.
 13. Klub nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Panelu Klienta w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu Klubu.
 14. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy przy użyciu Panelu Klienta, w szczególności poprzez podanie przez Członka Klubu lub Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Członek Klubu lub Klient, którego dotyczą niewłaściwie wypełnione formularze.

ODSTĄPIENIE OD ŚWIADCZONYCH USŁUG, REKLAMACJE

 1. Członkowi Klubu lub Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od świadczonych przez Klub „GryFit” Siłownia & Fitness usług bez podania przyczyny w przypadku:
 • zakupu na odległość tj. z wykorzystaniem Panelu Klienta, karnetu w ramach członkostwa w rozumieniu Regulaminu Klubu w terminie czternastu dni od daty jego zakupu;
 • zakupu na odległość tj. z wykorzystaniem Panelu Klienta, wejścia jednorazowego w rozumieniu Regulaminu Klubu w terminie czternastu dni od daty jego zakupu;
 1. W celu odstąpienia od świadczonych przez sieć Klub usług, Członek Klubu lub Klient powinien złożyć oświadczenie. Oświadczenie o odstąpieniu od świadczonych przez Klub usług może zostać złożone w dowolnej formie (pisemnej lub ustnej) na Recepcji Klubu pod adresem: Klub „GryFit” Siłownia & Fitness, ul. Górna 6b, 24-100 Puławy.
 2. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od świadczonych przez Klub usług, Klub niezwłocznie dokona na zwrotu całej uiszczonej ceny za karnet pod warunkiem nie aktywowania karnetu i nie skorzystania zupełnie z usług Klubu w oparciu o zakupiony karnet.
 3. Prawo odstąpienia od świadczonych usług w zakresie Karnetu nie przysługuje w przypadku aktywowania karnetu i skorzystania z usług Klubu przed upływem terminu do odstąpienia od świadczenia usług.
 4. Prawo odstąpienia od świadczonych usług w zakresie wejścia jednorazowego nie przysługuje w przypadku zrealizowania wejścia jednorazowego przez Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od świadczenia usług.
 5. Wszelkie uwagi oraz reklamacje co do usług świadczonych droga elektroniczną, pracy placówek Klubu i ich obsługi, reklamacje co do jakości świadczonych usług oraz inne skargi lub uwagi mogą być zgłaszane w formie pisemnej poprzez pozostawienie pisma u managera Klubu w siedzibie Klubu bądź poprzez przesłanie listem na adres: Klub „GryFit” Siłownia & Fitness  z dopiskiem „Reklamacja” albo drogą elektroniczną na adres: instruktor@gryfit.pulawy.pl.

Reklamacja, skarga lub uwaga powinny zawierać imię i nazwisko, opis sprawy oraz adres korespondencyjny lub adres mailowy, na jaki Klub powinien odpowiedzieć, pod rygorem braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, skargę lub wniosek.

 1. Odpowiedź na reklamacje, skargę lub uwagę zostanie udzielona w formie pisemnej na wskazany w reklamacji, skardze lub uwadze adres do korespondencji lub drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Klub. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Klub poinformuje osobę składającą reklamację wysyłając wiadomość na wskazany w toku składania reklamacji adres e-mail lub na adres do doręczeń.

CHARAKTERYSTYKA PANELU KLIENTA

 1. 1. Panel Klienta składa się z następujących aplikacji:
 • Rejestracyjnej służącej do rejestracji Członków Klubu oraz Klientów i wprowadzania ich danych do bazy danych;
 • Logowania w celu umożliwienia Członkowi Klubu dostępu do jego Konta;
 • W Panelu Klienta, Członek Klubu może przeglądać historie swoich karnetów oraz przechodzić do innych aplikacji, może nabywać nowe karnety, zmieniać dane osobowe, zdjęcie profilowe, może także wylogować się z Panelu Klienta.

ZASADY KORZYSTANIA Z PANELU KLIENTA

 1. Założenie Konta następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego w Panelu Klienta. Klient chcąc założyć Konto powinien wskazać określone w formularzu dane osobowe wypełniając odpowiednio opisane w nim pola. Następnie Klient składa oświadczenia o udzieleniu lub nieudzieleniu zgód. Panel Klienta wskazuje, które zgody są wymagane do świadczenia usług przez Klub „GryFit” Siłownia & Fitness. Klient zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym pełne i prawdziwe dane.
 2. Założenie Konta przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia jest możliwe po spełnieniu wymagań określonych w ust. 1 powyżej oraz dostarczeniu do Klubu prawidłowo wypełnionego i podpisanego oświadczenia dostępnego w recepcji Klubu.
 3. Odmowa akceptacji Regulaminu Klubu skutkuje brakiem możliwości skorzystania z usług Klubu.
 4. Na wskazany przez Członka Klubu adres poczty elektronicznej zostanie wysłany e-mail z prośbą o aktywowanie konta. Aktywacji konta dokonuje się poprzez naciśnięcie przycisku „Aktywuj moje konto”.
 5. W celu zalogowania się do Panelu Klienta należy w odpowiednich polach rejestracyjnych podać adres e-mail podany przy rejestracji i zakładaniu Konta oraz wpisać podane podczas rejestracji hasło i nacisnąć przycisk „Zaloguj”.
 6. Po zalogowaniu do konta, Członek Klubu otrzymuje dostęp do Panelu Klienta, skąd może zarządzać swoim kontem oraz dokonywać zakupu karnetu. Zakończenie korzystania z Panelu Klienta następuje poprzez wylogowanie.
 7. Nowy Członek Klubu, który nabył karnet drogą elektroniczną za pośrednictwem Panelu Klienta, odbiera Karnet podczas wizyty w Klubie.

ZASADY REJESTRACJI I ADMINISTROWANIA KARTĄ PŁATNICZĄ

 1. W czasie zakładania konta oraz w trakcie korzystania z konta Członek Klubu może nieodpłatnie zarejestrować kartę płatniczą. Rejestracja karty płatnicze następuje wyłącznie w celu dokonywania zakupów poprzez Panel Klienta przy udziale Operatora Systemu Płatności bez potrzeby każdorazowego podawania danych tej karty.
 2. W celu rejestracji karty płatniczej w koncie Członek Klubu, w ramach procesu zakupowego, podczas wyboru metody płatności powinien podać dane posiadanej karty płatniczej (16-cyfrowy numer karty płatniczej, datę ważności karty płatniczej, kod CVV2/CVC2) oraz wyrazić zgodę na jej rejestrację. Rejestracja karty płatniczej następuje również w przypadku wyrażenia przez Członka Klubu zgody na automatyczne płatności cykliczne, które pobierane będą do czasu wycofania zgody na płatności cykliczne, upływu okresu ważności karty lub usunięcia karty zgodnie z systemu.
 3. Prawidłowa rejestracja karty płatniczej skutkuje zapisaniem zaszyfrowanych danych karty płatniczej w koncie Członka Klubu i umożliwia ich wykorzystywanie przy kolejnych płatnościach.
 4. Członek Klubu zobowiązany jest do podania danych własnej karty płatniczej i odpowiada za zapewnienie kompletności i rzetelności danych zapisanych i przechowywanych w koncie w ramach rejestracji karty płatniczej, a w przypadku zmiany danych, w celu skorzystania z możliwości dokonywania zakupów w Panelu Klienta bez potrzeby każdorazowego podawania danych tej karty, zobowiązany jest ponownie dokonać rejestracji.
 5. Członek Klubu może zarejestrować w Koncie nieograniczoną liczbę kart płatniczych i może nimi zarządzać poprzez ich usuwanie w każdym czasie po zalogowaniu na Konto.
 6. Członek Klubu zobowiązany jest do:
 • przestrzegania zasad posługiwania się karta płatniczą ustalonych z jej wydawcą, w szczególności w zakresie postępowania w przypadku utraty karty, jak i w zakresie bezpieczeństwa;
 • bieżącego monitorowania transakcji płatniczych dokonywanych kartą płatnicza w Panelu Klienta oraz niezwłocznego zgłaszania do Biura Obsługi Klienta wszelkich stwierdzonych niezgodności lub nieprawidłowości.

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Klub „GryFit” Siłownia & Fitness z siedzibą ul. Górna 6b,        24 -100 Puławy, NIP 716 183 00 64

Klub „GryFit” jako administrator danych dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić dane osobowe.

 1. Dane osobowe Członka Klubu, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw któregokolwiek z Administratorów, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 2. W przypadku udzielenia przez Członka, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłania newslettera albo w celach marketingowych po wygaśnięciu umowy podane dane przetwarzane będą w tych celach na podstawie wyrażonej zgody – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zapisem do newslettera lub zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Członek Klubu jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych – wysyłanie Członkowi Klubu lub Klientowi Newslettera.
 3. W przypadku wyrażenia zgody na dokonywanie zakupów w Panelu Klienta bez potrzeby każdorazowego podawania danych karty płatniczej podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. Odbiorcami danych osobowych Członka Klubu mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług drogą elektroniczną (np. podwykonawcy) takie jak podmioty świadczące usługi IT, operacyjne, księgowe, prawne, dochodzenia należności, marketingowe, dostarczające Administratorowi rozwiązania informatyczne do obsługi Klienta, podmioty świadczące usługi płatności oraz podmioty dostarczające usługi techniczne wspierające usługi płatności.
 5. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Członka Klubu do państw trzecich.
 6. Dane osobowe Członka Klubu będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu.
 7. Członek Klubu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Członka Klubu danych osobowych w procesie zawarcia Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszelkie znaki handlowe, logo oraz znaki serwisowe użyte za pośrednictwem Strony internetowej oraz Panelu Klienta stanowią przedmiot ochrony zgodnie z ustawą o prawie autorskim, a ich przetwarzanie, modyfikacja lub wykorzystanie na jakimkolwiek polu eksploatacji jest zabronione.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klub „GryFit” Siłownia & Fitness ma prawo zablokować dostęp do Panelu Klienta, Strony internetowej z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w ich korzystaniu, w tym wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Członka Klubu lub Klub.
 2. Właścicielem Klubu „GryFit” Siłownia & Fitness oraz podmiotem świadczącym drogą elektroniczną określone w Regulaminie usługi jest Michał Głos Klub „GryFit” Siłownia & Fitness, ul. Lubelska 2, 24-100 Puławy. NIP 716 183 00 64
 3. O zmianie Regulaminu Klub poinformuje Członka Klubu poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Stronie internetowej, Panelu Klienta oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanej na adres e-mail Członka Klubu wskazany na Koncie. W razie zmiany Regulaminu Członek Klubu ma prawo do rezygnacji z Karnetu bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania Karnetu. W przypadku braku akceptacji zmian wynikających ze zmiany ceny Karnetu Karnet nie zostanie automatycznie odnowiony. W razie nieskorzystania z prawa do rezygnacji z Karnetu uważa się, że Członek Klubu akceptuje wprowadzone zmiany Regulaminu.
 4. Szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci internet w tym ze świadczonych przez Klub usług drogą elektroniczną jest działalność tzw. hakerów mająca na celu włamanie się do systemu Klubu oraz Klienta lub Nowego Klienta oraz możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzenia szkód, takich jak „konie trojańskie”, „robaki”. Celem uniknięcia zagrożeń z tym związanych zaleca się stosowanie aktualnego oprogramowania antywirusowego. Klub informuje, że podejmuje działania mające na celu zminimalizowanie ryzyk, o których mowa w zdaniu pierwszym, jednakże Członek Klubu i Nowy Klient przyjmuje do wiadomości, iż nie istnieją sposoby całkowitego i pełnego zabezpieczenia przed wskazanymi niepożądanymi działaniami.
 1. Kontakt z Klubem:
 • poczta tradycyjna: Klub „GryFit” Siłownia & Fitness, ul. Górna 6b, 24-100 Puławy
 • poczty elektronicznej pod adresem: instuktor@gryfit.pulawy.pl

Regulamin został sporządzony w dniu 01.03.2006 r., ostatnia aktualizacja 16.10.2023 r.

Regulamin płatności cyklicznych umowa na 6 miesięcy „Karnet na 6 miesięcy”

1. Karnet w ramach umowy na 6 miesięcy, uprawnia do nielimitowanego korzystania z usług świadczonych przez Klub „GryFit” Siłownia & Fitness w godzinach otwarcia Klubu.

2. Wyżej wymieniony karnet to umowa zawarta na czas określony – tj. 6 miesięcy za który pobierana jest comiesięczna opłata, określony dalej jako Umowa.

3. Umowę można zawrzeć w dowolnym dniu miesiąca

4. Umowa zawarta jest na okres 6 miesięcy, po tym okresie automatycznie przestaje obowiązywać.

5. Płatność za Umowę odbywa się w miesięcznych okresach rozliczeniowych, z góry za dany miesiąc i realizowana jest poprzez system płatności cyklicznych „Espago” – automatyczne obciążenie z karty.

6. Zawierając Umowę, użytkownik wyraża zgodę na automatyczne pobieranie opłaty z podpiętej karty z góry za dany okres, zgoda wygasa wraz ze złożeniem wypowiedzenia Umowy w Panelu Klienta lub w recepcji Klubu

7. W razie powstania zaległości z tytułu opłaty za członkostwo, Klub „GryFit” Siłownia & Fitness ma prawo do wypowiedzenia członkostwa.